Back

Landfills list

Map

Associated space

Beijing

Part of this shapefile

 • Anding
 • Asuwei
 • Binyang
 • Dongcun
 • Gaoantun
 • Haidian
 • Huairou
 • Liulitun
 • Lujiashan
 • Nangong
 • Pinggu
 • Shunyi
 • Yanshan
 • Yonghezhuang

Something wrong with this information? Report errors here.